STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Zápis

ze shromáždění delegátů konaného 12. 6. 2019 od 17,00 hodin na správě SBD Vrchlabí 

Program: 1/ Zahájení   

                 2/ Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení nového bodu programu 

                 3/ Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období   

                 4/ Zpráva o činnosti kontrolní komise  

                 5/ Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2018  

                 6/ Ukončení dluhopisového emisního programu a nové možnosti investice 

                 7/ Schválení účetní uzávěrky za rok 2018     

                  8/ Návrh rozpočtu na rok 2019   

                 9/ Informace o poplatcích SBD 

                10/ Různé / Diskuze   

                11/ Zpráva mandátové komise  

                12/ Usnesení   

Ad 1/ Zahájení

Shromáždění zahájil v 17,10 hodin a přítomné přivítal předseda představenstva p. Marek Kořínek

Představil sebe a pí. Helenu Havlovou, jako nové členy představenstva.

Ad 2/ Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení nového bodu programu

       Volba mandátové komise:Pražák, Moserová

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

      Volba návrhové komise:Ing. Paska, Kout, Dufková

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

      Volba skrutátorů: Havlová, Pikora, Ing. Rybišárová

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

     Schválení nového bodu programu – bod č. 9 = informace o poplatcích SBD

po připomínce p. Krúpy, že nelze nic zařazovat do programu, bylo přijato, že tento bod nebude v programu, ale o obsahu se bude informovat v bodu Různé.

Ad 3/ Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období   

Předseda představenstva p. Kořínek informoval o činnosti družstva za minulý rok. 

Došlo k personálním změnám

 - vedoucí správy p. Krúpa odešel do důchodu, místo vedoucího již nebylo obsazováno. 

 - výměna technika p. Vejslav odešel do důchodu a na místo technika nastoupil p. Pikora.

   Představenstvo se schází po 14 dnech, ze schůzek jsou zápisy a usnesení.

Plánujeme revidovat smlouvy o pojištění domů u HVP, do konce září každé SVJ dostane tabulku se svým rozsahem pojištění a sami si připíší své návrhy, na tomto podkladě se pak bude jednat s pojišťovnou o obnově pojistných smluv.

Holobyty byly vyklizeny (náklad 50 tis. Kč) a jsou připraveny k prodeji. Zůstane nám pozemek, o který má zájem Město Vrchlabí, ve svém územním plánu tuto část zahrnuje do technické infrastruktury, takže dojde k prodeji nebo směně pozemku za jiný, který by družstvo prodalo. 

Souhlas s prodejem pozemku

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 4/ Zpráva o činnosti kontrolní komise   

Zprávu o činnosti kontrolní komise přečetl v zastoupení Ing. Paska

Účetní uzávěrku a vedení účetnictví SBD za rok 2018 kontroloval a sestavil pan Ing. Jiří Fara. Dále sestavil daňové přiznání z příjmu právnických osob za rok 2018, formální kontrola proběhla a není důvod k žádné pochybnosti.

V daňovém přiznání jsou uplatněny ztráty z let minulých. A to za rok 2013, 2014, a 2017 ve výši 574.837, -Kč. Závěr kontrolní komise je, že evidence a účetnictví je v naprostém pořádku. 

Kontrolní komise doporučuje shromáždění delegátů schváli účetní uzávěrku za rok 2018.

Zpráva kontrolní komise je SD přijata:

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 5/ Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2018  

Zprávu o rozpočtu družstva a návrh na rozdělení zisku za rok 2018

přednesla Ing. Rybišárová

Celkový hospodářský výsledek před zdaněním     = 1.118.635,82Kč

Daň z příjmu právnických osob za rok 2018           =   135.090,00Kč

Hospodářský výsledek po zdanění                           =     983.546,00Kč

Ad 6/ Ukončení dluhopisového emisního programu a nové možnosti investice

Končí dluhopisy v hodnotě 12 mil. Kč; nová možnost ivestovat tyto peníze je u ČSOB termínované vklady s úrokem 1,3 % na rok. 

Odsouhlaseno 

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 7/ Schválení účetní uzávěrky za rok 2018     

Byl vznesen návrh, aby byla s pozvánkou posílána celá účetní uzávěrka, a aby se 1 x za ½ roku posílalo hospodaření družstva.

Hlasováno: Pro 4; Proti 16; Zdržel se 1

O rozdělení zisku se hlasovalo

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 8/ Návrh rozpočtu na rok 2019   

Plán rozpočtu byl předložen v tabulce „náklady a výnosy správy“

Ad 9/ Informace o poplatcích SBD

Tento bod nebyl na začátku SD odsouhlasen.

Ad 10/ Různé / Diskuze     

Informace o poplatcích – inflace za rok 2018 a pět měsíců 2019 je 4,8 % = bude valorizace správních poplatků od 1. 7. 2019 (5–9 Kč / byt včetně DPH, dle velikosti bytu).

Od roku 2019 se bude valorizovat správní poplatek při dosažení inflace 3 %.

Některé SVJ mají úvěrové účty – vedení těchto účtů bude fakturovano 1000,-Kč / rok + DPH

Snížit smluvní penále 0,1 % z dlužné částky na zákonou Reposazbu dle aktualního sazebníku.

Každé SVJ si může pořídit svůj účet. 

Ad 11/ Zpráva mandátové komise  

Z 34 pozvaných předsedů SVJ a předsedů samospráv a delegátů je přítomno 21 pozvaných = 61,76 %

Shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

V 18,15 opustil schůzi p. Krúpa, který měl mandát za SVJ Dukelská 1318, 1319, Vrchlabí a SVJ Sídliště 733, 734, 735, Hostinné = při hlasování o Usnesení bylo přítomno dle prezenční listiny 19 delegátů z 34 pozvaných = tzn. 55,88 % a Shromáždění delegátů zůstalo usnášeníschopné.

Ad 12/ Usnesení  

Shromáždění delegátů

bere na vědomí: čerpání rozpočtu středisek správy SBD za rok 2018

                           informaci o ukončení dluhopisového programu

informaci o navýšení správního poplatku o 4,8 % (kumulovaná inflace od minulého navýšení překročila 3 %)

neschvaluje:        zasílání hospodářského výsledku 1x za ½ roku

schvaluje:            volbu komise mandátové  - Moserová, Pražák

                                                   návrhové    - Paska, Kout, Dufková

                                                  skrutátorů   - Havlová, Pikora, Rybišárová

                             zprávu o činnosti SBD za uplynulé období

                             zprávu o činnosti kontrolní komise

reinvestici 12 milionů Kč z ukončeného dluhopisového programu na termínovaný vklad ČSOB na jeden rok s výnosem minimálně 1,3 % ročně

účetní uzávěrku za rok 2018

návrh rozpočtu na rok 2019

zprávu mandátové komise

Hlasováno: Pro 19; Proti 0; Zdržel se 2

Shromáždění delegátů bylo ukončeno předsedou představenstva v 18 hodin 20minut.

Ve Vrchlabí dne 12. 6. 2019

Zapsal: Moserová

Ověřovatel zápisu: Havlová

Tagged under: Zápisy,