STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Zápis

Shromáždění delegátů konaného dne 29. 9. 2021 na správě SBD Vrchlabí od 17,00 hod.

Program: 

* Zahájení
* Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu
* Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období 
* Zpráva o činnosti kontrolní komise
* Zvýšení odměny statutárnímu orgánu SBD na 150.000, -Kč/rok
* Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2020
* Informace o dluhopisovém emisním programu a nové možnosti investice
* Informace – doporučení pro SVJ pořídit si službu na hlídání změn u majitelů bytů. Zajišťuje firma Zákon a pořádek Praha.
* Schválení uzávěrky za rok 2020 (materiál k tomuto bodu jsou na webových stránkách SBD / www.sbdvrchlabi.cz)
* Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy
* Různé / Diskuze
* Zpráva mandátové komise
* Usnesení

Ad 1/ Zahájení

Shromáždění delegátů řídila paní Havlová, schůze byla zahájená v 17,00 hodin
Dle prezenční listiny je přítomno 18 zástupců SVJ z 32 pozvaných což činí 56,25 %.
Shromáždění delegátů je usnášeníschopné.

Ad 2/ Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu

Program schůze byl schválen.
Byly zvoleny komise: Mandátová – p. Pražák, p. Ing. Rybišárová

                                      Návrhová – p. Ing. Paska, p. Kout 

                                      Skrutátoři – p. Pikora, p. Moserová

Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 3/ Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období

Byla dokončena likvidace holobytů, buňky byly rozprodány jednotlivě. Jejich prodej je podložen kupními smlouvami. Výsledek likvidace holobytů a úklid pozemku skončil ziskem ve prospěch SBD Vrchlabí.
V letních měsících r. 2021 byla provedena revitalizace kotelny v objektu správy SBD Vrchlabí z důvodů havarijního stavu stávajícího zařízení (viz. vyjádření servisního technika zdrojů tepla). 
Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0

Ad 4/ Zpráva o činnosti kontrolní komise

Předseda kontrolní komise se pro nemoc omluvil, zpráva bude dodána dodatečně.

Ad 5/ Zvýšení odměny statutárnímu orgánu SBD na 150.000, -Kč/rok

Hlasová o návrhu zvýšení odměna statutárnímu orgánu SBD Vrchlabí na 150tis. Kč /rok
Pro: 17 přítomných = 53,12 %; Proti 0; Zdržel se 1 = 3,13 %
Návrh byl odsouhlasen.

Ad 6/ Čerpání rozpočtu středisek správy družstva za rok 2020

Připomínky k rozpočtu nebyly, pouze dotaz na neplatiče – kdo ukončí u jednotlivých dlužníků exekuci.
Exekuce končí úmrtím dlužníka nebo taky vyhlášením insolvenčního řízení na dlužníka.

Ad 7/ Informace o dluhopisovém emisním programu a nové možnosti investice

Mandát statutárního orgánu SBD na možnost investovat 12mil. udělený na minulém shromáždění delegátů již vypršel.
Banka žádné investiční programy v tomto čase nenabízí.

Ad 8/ Informace – doporučení pro SVJ pořídit si službu na hlídání změn u majitelů bytů

 Zákaznické centru – Rejstříky SVJ nám podalo informaci o možnosti zřízení služby = hlídání změn u majitelů bytových jednotek (změny ve všech 5 sledovaných oblastech ==insolvence, exekuce, dražební vyhlášky, likvidace a rejstřík společenství), které členy výboru jednoduše zajímat musí s odkazem na osobní majetkovou odpovědnost za škody vyjádřenou v § 159 odst. 3, zákona č. 89/2012 Sb. Tato služba se dá objednat u firma Zákon a pořádek Praha.

Ad 9/ Schválení uzávěrky za rok 2020, rozdělení HV, plán na rok 2021

Bylo navrženo, aby hospodářský výsledek (po zdanění = 25.068,65Kč) byl převeden celý do zajišťovacího (nedělitelného) fondu. 
Hlasování: Pro 100 % přítomných; Proti 0; Zdržel se 0
Shromáždění delegátů schválilo – uzávěrku za rok 2020 

                                                       - celá částka hospodářského výsledu se převede do zajišťovacího fondu 

                                                       -  plán na rok 2021.

Ad 10/ Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy

* Oprava stropu v kanceláři
* Výmalba kanceláří
* Oprava rampy u prodejny
* Oprava zateplení stropu nad prodejnou

Ad 11/ Různé / Diskuze

Od 1. 1. 2023 budou povinné pro každé SVJ datové schránky, které budou přidělovány.

Ad 12/ Zpráva mandátové komise

Z 32 pozvaných bylo přítomno 18 dle prezenční listiny == 56,25 %.
Shromáždění delegátů bylo usnášeníschopné. 

Ad 13/ Usnesení

Shromáždění delegátů bere na vědomí:                                                  

                                  - zprávu o činnosti SBD za uplynulé období

Shromáždění delegátů schvaluje:
- zvýšení odměny statutárnímu orgánu SBD na 150.000, - Kč/rok
- hospodářský výsledek za rok 2020
- rozdělení zisku za rok 2020
- převedení zisku po zdanění za rok 2020 do zajišťovacího (nedělitelného) fondu
- hospodářský plán na rok 2021

Ve Vrchlabí 29. 9. 2021
Zapsal: Moserová Zuzana
Ověřovatel zápisu: Havlová Helena

Tagged under: Zápisy,