STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Zápis 

ze Shromáždění delegátů SBD Vrchlabí, které se konalo dne 8. 6. 2022 
od 17,00 hodin na správě SBD Vrchlabí, Východní 1378

Program: 

 1. Zahájení
 2. Volba komisí (mandátové, návrhové, skrutátoři) a schválení programu
 3. Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období 
 4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
 5. Hospodaření správy SBD Vrchlabí za rok 2021
 6. Návrh na umoření ztráty z nedělitelného fondu
 7. Informace o změně správního poplatku
 8. Schválení uzávěrky za rok 2021 (materiál k tomuto bodu je přílohou pozvánky)
 9. Informace o nutných rekonstrukcích budovy správy
 10. Různé / Diskuze
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Usnesení

ad 1)

Zahájení: schůzi vedla pí. Havlová a zahájila ji v 17 hodin.

ad 2)

Přítomno je 22 z 32 pozvaných = 68,75 %, SD je usnášeníschopné.

Komise: mandátová – Havlová, Moserová
 - návrhová – Ing. Paska, Kout
 - skrutátoři – Pražák, Mrkvová

Hlasování: 100 % přítomných PRO, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

ad 3) 

Zprávu o činnosti SBD přednesl p. Kořínek

 • od minulého SD jsme přijali do správy SBD 6 domů o 141 bytech, z toho na dvou děláme profesionálního předsedu
 • byla opravena kotelna, která byla již v havarijních stavu
 • oprava rampy u Autokšeftu, která se rozpadla
 • ještě se budou opravovat anglické dvorky, které mají porušenou izolaci a voda tak prosakuje do budovy
 • využili jsme mandát na využití 12 mil. Kč na ½ roku u ČSOB
 • představenstvo se schází každý měsíc a členové jsou k dispozici dle potřeby chodu správy

ad 4)

Zprávu KK předal p. Bachtík a přečetla pí. Havlová

ad 5) 

Hospodářský výsledek r. 2021 je 769.624 Kč ztráty (předložena tabulka o hospodaření).

ad 6) 

Uhrazení ztráty HV r. 2021 z nedělitelného fondu (zajišťovací fond).

 • část z nerozděleného zisku z minulých let 206.231,03 Kč
 • část ze zajišťovacího fondu 563.392,76 Kč

Hlasování: 100 % přítomných PRO, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

ad 7)

Správní poplatek bude od 1. 7. 2022 navýšen o inflaci. V minulých SD bylo schváleno, že se poplatek navýší, pokud bude inflace větší než 3 %. 

ad 8) 

Schválení uzávěrky: Hlasování: 100 % přítomných PRO, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

ad 9) 

Plánované rekonstrukce budovy – střecha, kterou zatéká a strop v kanceláři účetní.

ad 10)

Různé: Dojde k personálním změnám. Paní Moserová na podzim odchází do důchodu a za ní nastoupila pí. Alena Mrkvová.

ad 11)

Zpráva mandátové komise:

SD bylo usnášeníschopné za přítomnosti 68,75 % pozvaných. Vše projednávané bylo řádně schváleno.

ad 12) 

Usnesení:

SD schvaluje:

 • složení komisí
 • zprávu o činnosti SBD
 • zprávu KK
 • hospodaření SBD
 • návrh na umoření ztráty HV 2021 ze zajišťovacího (nedělitelného) fondu
 • uzávěrku

SBD bere na vědomí: 

 • zvýšení správního poplatku od 1. 7. 2022
 • plánované opravy budovy

Hlasování: 100 % přítomných PRO, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo přijato. 

Schůzi ukončila pí. Havlová v 17.40.

Ve Vrchlabí dne 8. 6. 2022

Zapsala: Zuzana Moserová                 

Ověřovatel zápisu: Helena Havlová

Tagged under: Zápisy,