STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

NABÍDKA VÝKONU FUNKCE „PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ“

Činnost Profesionálního předsedy :

- odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství, pokud již SVJ účetního má, spolupracujeme s ním ve všech výše uvedených bodech
- za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení
- jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ
- činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
- samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
- zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
- svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění,
-zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
- vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
- komunikujeme s účetním a navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
- konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
- vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
- dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Nabídka SBD Vrchlabí za službu „profesionálního předsedy SVJ“ je ve dvou variantách :

1.varianta :

V případě že si SVJ objedná u SBD Vrchlabí jakýkoliv z jeho tarifů služeb (MINI, STANDART, KOMPLEX)

činí cena 50,- Kč bez DPH za 1 bytovou jednotku

2.varianta :

V případě že si SVJ objedná u SBD Vrchlabí pouze funkci „profesionálního předsedy“

činí cena 150,- Kč bez DPH za 1 bytovou jednotku

Obchodní rejstřík

DrXXVI 192 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Bankovní spojení

ČSOB Vrchlabí, č. účtu 963579/0300

IČO: 00045993

DIČ: CZ00045993

Tagged under: Zápisy,