STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VRCHLABÍ
člen Svazu českých a moravských bytových družstev - SČMBD

Profesionální předseda SVJ

Není Vaše společenství vlastníků schopné se na ničem usnést? Nikdo nechce převzít odpovědnost a smluvní závazky související s členstvím ve výboru SVJ? Přetrvávají problémy a neshody při volbě členů výboru či předsedy společenství? Zajistíme spolehlivé řešení právě pro Vás, nabízíme profesionálního člena výboru nebo předsedu společenství. Jedná se o výkon funkce statutárního orgánu SVJ (dle Nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Jaké služby budeme pro Vás provádět?

odpovídáme za vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky včetně plnění daňových povinností společenství, pokud již SVJ účetního má, spolupracujeme s ním ve všech výše uvedených bodech
• za vedení písemností (vedení evidence členství), zápisů ze shromáždění, usnesení a případnou skartaci písemností
• jednáme ve věcech správy domu, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění SVJ
• činíme opatření k zajištění úhrady dluhů vlastníků
• vedeme evidenci vlastníků jednotek a plníme povinnosti ve vztahu k společenství vlastníků jednotek
• samostatně uzavíráme smlouvy dle finančního limitu určeného shromážděním
• zajišťujeme včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včas uplatňujeme pohledávky společenství
• svoláváme shromáždění vlastníků, připravujeme podklady pro shromáždění,
• zajišťujeme pozvánky a prezenci, řídíme a organizujeme jednání shromáždění vlastníků jednotek, zajišťujeme zápis z jednání zajišťujeme plnění usnesení shromáždění vlastníků a odpovídáme mu za svou činnost
• vyřizujeme žádosti, doporučení, připomínky a stížnosti obdržené od členů společenství poskytujeme průběžné informace členům společenství o své činnosti, důležitém dění ve společenství, o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
• zajišťujeme zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
• komunikujeme s účetním a navrhujeme výši záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky
• konáme pravidelné porady se správcem objektu, včetně pravidelné kontroly objektu
• vymáháme plnění povinností stanovených členům společenství
• dohlížíme na výkon činnosti správce, provádíme jeho kontrolu

Nad rámec uvedených služeb pro Vás dále zajistíme:

• Čtvrtletní pravidelné zprávy a přehledy činností dostupné všem vlastníkům či nájemcům formou rozesílaného e-mailu
• Aktualizace seznamu vlastníků včetně příslušných kontaktů
• Komunikace s kontrolní komisí či jednotlivými vlastníky přes e-mail dle potřeby, popřípadě při přítomnosti v objektu.
• Kontrola nad uzavřenými smlouvami společenství vlastníků 

Cena za výkon funkce profesionálního předsedy nebo člena výboru SVJ  uvedena zde.

Pro zajištění správy a údržby domů nabízíme:

• vedení členské evidence vzniklého společenství vlastníků bytových jednotek
• zpracování předpisů nájmů a jeho budoucí aktualizaci (zálohy na služby a plnění spojené s provozem domu včetně pevných plateb do fondu oprav apod.)
• čtvrtletní informace o hospodaření společenství po jednotlivých měsících
• zajistíme dílčí rozúčtování nákladů na teplo u autorizované firmy
• provedeme roční rozúčtování studené a teplé užitkové vody
• provedeme celkové roční rozúčtování nákladů na služby a plnění pro jednotlivé byty společenství
• zpracujeme roční účetní závěrku společenství
• zajistíme zpracování daňového přiznání, daně z příjmů právnických osob – společenství
• budeme společenství zastupovat na FÚ
• zajistíme zpracování a úhradu daně z nemovitosti
• výběr nejvhodnějšího pojištění objektu
• zajištění technické údržby domu
• zajištění za úhradu všech kontrol a revizí vyhrazených zařízení (revize el. společných prostor, revize výtahů, revize hromosvodů, prohlídky hydrantů, hasicích přístrojů apod.)
• zajistíme za úhradu kalibraci měřidel odečtu tepla, TUV a SV pro jednotlivé byty
• zajištění výběrových řízení na dodavatele prací souvisejících s provozem domu
• zajištění za úhradu právního poradenství týkajícího se problematiky společenství (dlužníci, neplatiči, spory apod.).

Tagged under: Zápisy,